SYS2U.COM – แนะนำซอฟท์แวร์ Xirrus Wi-Fi Inspector


แนะนำซอฟท์แวร์ Xirrus Wi-Fi Inspector เพื่อใช้ในการตรวจสอบสัญญาณ Wireless ในบริเวณพื้นที่ + พร้อมแสดงรายละเอียดด้วยกราฟฟิคเข้าใจง่าย สวยงานทีเดียวครับ

Click here to learn more about Xirrus’ wireless networking solutions

About the Author:

Leave a Reply Cancel reply