SYS2U.COM – แนะนำซอฟท์แวร์ Xirrus Wi-Fi Inspector

แนะนำซอฟท์แวร์ Xirrus Wi-Fi Inspector เพื่อใช้ในการตรวจสอบสัญญาณ Wireless ในบริเวณพื้นที่ + พร้อมแสดงรายละเอียดด้วยกราฟฟิคเข้าใจง่าย สวยงานทีเดียวครับ Click here to learn more about Xirrus’ wireless networking solutions Read more »